top of page
כבר לא ניתן להזמין קורס זה.

סדנה פרקטית במכון

  • הסתיים
  • 1,500 שקלים חדשים
  • רמת גן

תיאור השירות

קורס כגעכגעשדג גכש עגכשד ע גכשע שגכע שגכעשגכעשגכףעךלחשגכףךעשגכע שגכע גכש ע גשכ⦁ הגדרות, "המאמן" – כמוגדר לעיל ושהינו בעל ההכשרה וההסמכה המקצועית הנדרשת לעניין זה וכל מי שמונה על ידו להעביר ולקיים אימון כמוגדר להלן, "המתאמן/ת" כמוגדר לעיל – שגילם לא יפחת מגיל 6 וככל שטרם מלאו להם 18 נדרש אישור בכתב חתום מאת אחד מהוריו (אפוטרופוסיו) החוקיים, "חודש" משמעו חודש קלנדרי לפי לוח השנה הלועזי שתחילתו ביום הראשון וסיומו ביום 30 או 31 בהתאמה לאותו חודש, "מנוי" התחייבות תקופתית קבועה מראש לפרק זמן של 12 חודשים או תקופה קצרה יותר ובלבד שהתשלום בגינה ישולם על בסיס חודשי ומראש, "אימון" תהליך ספורטיבי מאומץ אשר נמשך 60 דקות במסגרתו המאמן מדריך ומכוון את המתאמן/ת במטרה לשפר את המיומנות הספורטיבית והכושר הגופני של המתאמן/ת, "מקום האימון" כל מקום אשר ראוי לקיומה של פעילות ספורטיבית כגון חדר כושר, סטודיו, מקום מגוריי המתאמן/ת, פארקים ציבוריים ולרבות כאשר האימון ו/או הייעוץ מתבצעים באמצעי התקשורת הדיגיטליים, והכול בכפוף לכל דין והסכמת המאמן, "ייעוץ" מתן הכוונה ו/או הדרכה ו/או הוראות ו/או מידע מקצועי בכל אחד מהאמצעים והערוצים בין אם פגישות פיזיות-פרונטאליות ובין דיגיטליים (דוא"ל, הודעות טקסט, שיחות אינטרנט עם או ללא וידאו וכיוצ"ב), "תשלום" בגין איזה מהשירותים המוגדרים לעיל, באמצעות מזומן, המחאה, כרטיס אשראי, העברה בנקאית, 'פייפאל' וכיוצ"ב והכל לפי בחירת המאמן. עשגכע כש גע,שגכעלחשגכעשגכעשגכעשגכ שגכעשגכעשגכעלשחגכעךלשגכעשגכ שגכעשגכעשגכעכגכגשע


פרטי איש הקשר

  • רמת גן, Israel

    +972547505816

    sagigluz@gmail.com


bottom of page